84

بازدید دکتر حسینعلی کوهستانی و دکتر محمد مهدی خدایی، از رؤسای اسبق دانشگاه از مرکز مطالعات تاریخی (اسناد، آرشیو و موزه)

بازدید دکتر حسینعلی کوهستانی و دکتر محمد مهدی خدایی، از رؤسای اسبق دانشگاه  از مرکز مطالعات تاریخی (اسناد، آرشیو و موزه)

 

 

 


شناسه : 8366707