انجمن ایرانی تاریخ با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، مرکز مطالعات تاریخی (اسناد آرشیو و موزه) دانشگاه رازی، اتحادیه انجمن های دانشجویان و انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه رازی برگزار می کند :

سومین برنامه از سلسله نشست های حرفه مورخان « مورخان محلی،تاریخ مردم و فرآیند های کار آفرینی»

 

 

با حضور : دکتر ابو الفضل حسن ابادی مدیر مرکز آستان قدس

زمان : پنج شنبه 11 اسفند ماه 1401 ساعت : 20/30 _ 22/30

لینک ورود:

https://www.skyroom.online/ch/razi.ac.ir/razi

آخرین اخبار