53

گزارش صدا و سیمای کرمانشاه از مرکز مطالعات تاریخی و تالار افتخارات دانشگاه

مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه رازی به عنوان یکی از طرح های پیشنهادی گروه علوم تاریخی و انجمن ایرانی تاریخ از مرداد ماه 1399 به صورت طر ح و پس از پایان آن در سال از سال 1400 با تصویب هیئت رئیسه محترم دانشگاه به عنوان یکی از واحدهای پژوهشی دانشگاه فعالیت های علمی و پژوهشی را در قالب

 

بخش های اسناد، آرشیو و موزه و تالار افتخارات  و سه گروه مطالعات اسناد آموزش عالی، گروه نطالعات تاریخ شفاهی، گروه مطالعات تاریخ کرمانشاه و اسناد کرمانشاه شناسی ادامه داد.

 

 


شناسه : 8804006