31

نشست حضوری – مجازی «کرمانشاه، نفت وکودتا» به مناسبت¬کودتای انگلیسی– آمریکایی 28 مرداد 1332

نشست حضوری مجازی «کرمانشاه، نفت وکودتا» به مناسبت­ کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد 1332

انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان­­کرمانشاه با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی، مرکز مطالعات تاریخی(اسناد، آرشیو و موزه)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب­کشور وکتابخانه مرکزی دانشگاه رازی در تاریخ 25 مرداد 1402 ساعت 9 الی 11 در دانشگاه رازی، ساختمان­کتابخانه مرکزی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب­کشور و مرکز اسناد توسعه اسناد استان وکرمانشاه­شناسی نشست علمی را با عنوان: «کرمانشاه، نفت وکودتا» به مناسبت­کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد 1332 با حضور: استاد اردشیرکشاورز، نویسنده و تاریخ­­نگار محلی، محمد حسین شیریان، نویسنده تاریخ مطبوعات و روزنامه­نگار پیشکسوت، دکتر روح­اله بهرامی عضو هیئت علمی­گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی و رئیس انجمن  ایرانی تاریخ مرکز استان­کرمانشاه برگزارکرد. دبیر این نشست هم دکتر پوریا اسمعیلی بود. در ابتدا وی مقدمه­ای را پیرامون وقایع 25 مرداد و 28 مرداد 1332 که به سقوط دولت دکتر مصدق منجر شد را بیان نمود. سپس دکتر نوروزی ریاست شعب انجمن ایرانی تاریخ­کشور دقایقی سخن­گفت و در ادامه استاد اردشیرکشاورز به سخنرانی پرداخت و واکنش مردم و نخبگان سیاسی­کرمانشاه را در این­کودتا تشریح کرد. وی گفت: «... اشخاصی­که طرفدار جبهه ملی بودند نسبت به کودتا واکنش منفی نشان دادند و به همین دلیل مورد آزارگرفتند و مطبوعات مخالف کودتا نیز تحت فشار واقع شدند».

و پس از آن  محمد حسین شیریان درباره نقش مطبوعات پیرامون این واقعه با تکیه بر اسناد معتبر و مطبوعات آن زمان صحبت نمود و به این نکته اشاره کردکه: «... برخی از مطبوعات کرمانشاه طرفدار دربار، تعدادی نیز طرفدار حزب توده و برخی هم به جبهه ملی وابسته بودندکه پس ازکودتا نشریاتی­که طرفدار سرنگونی دولت مصدق نبودند یا تعطیل شدند و یا به شدت محدودگشتند».

 زان­پس، دکتر روح ­اله بهرامی به اختصار ابعاد و زوایای مختلف این رخداد تاریخی درکرمانشاه بسان؛ نقش نظامیان، مطبوعات طرفدار و مخالف­کودتا و نیز روشنفکران و مردم این خطه ازکشور را مورد بررسی و تحلیل قرارداد. در بخش پایانی این نشست ، سخنرانان پاسخگوی سؤالات حاضرین بودند.


شناسه : 8845971