زمینه ها و بسترهای مطالعاتی

 •   شرح وظایف و مأموریت های مرکز  

  1-تأسیس مرکز مطالعات تاریخی اسناد،مدارک، آرشیو و موزه با رویکرد تاریخی درباره دانشگاه رازی.
  2-ساماندهی به آرشیو و موزه تاریخی دانشگاه.
  3-فراهم ساختن بسترهای لازم برای انجام تحقیقات و  پژوهش های تاریخی درباره دانشگاه رازی در حوزه های مختلف علمی، آموزشی، فکری، فرهنگی و ساختاری.
  4- فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارائه و نمایش اسناد تاریخی دانشگاه.
  5- هویت سازی علمی و تاریخی برای دانشگاه رازی.
  6- حفظ و نگهداری علمی اسناد هویتی و تاریخی دانشگاه.  
  7-ساماندهی روشمند و فراهم آوردن زمینه های کاربردی سازی اسناد و مدارک تاریخی دانشگاه .
  8- تقویت و آموزش مهارت های تخصصی، کارگاهی و فراهم آوردن پایگاهی به منظور تحلیل اسناد تاریخی  برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ دانشگاه رازی و استان کرمانشاه  نظیر:
  الف) سند شناسی 
  ب) فهرست نویسی اسناد و مدارک تاریخی
  ج) شناخت شیوه های تفکیک و ساماندهی به اسناد تاریخی
  د) ایجاد زمینه آشنایی و آموزش تخصصی  مطالعات و تحقیقات تاریخی اسناد.
  ه) آموزش مهارت تحلیل اسناد تاریخی
  و) آموزش ساماندهی به موزه اسناد تاریخی
  9.فراهم کردن زمینه های  مناسب جهت مطالعات تاریخی کرمانشاه شناسی
  10. حمایت از طرح ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه کرمانشاه شناسی
  11.گردآوری اسناد و مدارک  حوزه کرمانشاه شناسی
  12.شناسایی و گرآوری اسناد و مدارک ایلات و عشایر غرب کشور
  13. شناسایی و گردآوری نسخ خطی حوزه کرمانشاه شناسی
  14. برگزاری برنامه های علمی در حوزه کرمانشاه شناسی
  15. برگزاری بزرگداشت مشاهیر تاریخی استان کرمانشاه
  16. برگزاری همایش ها ،نشست ها و سمینارهای حوزه کرمانشاه شناسی