منشورات و دستاوردهای علمی

  •   شرح وظایف و مأموریت های مرکز  

    براساس طرح تأسیس مرکز مطالعات تاریخی اسناد و مدارک دانشگاه رازی، مجموعه اسناد تاریخی دانشگاه که عمدتاً در چهار بخش اصلی از بایگانی­های راکد دانشگاه نگهداری می شدند و مربوط به در دهه اول تاریخ دانشگاه از 1351 تا 1360 بوده ­اند، شناسایی و بطور کلی فهرست برداری شدند. این فهرست در مجموعه­ای تحت عنوان «فهرست برداری اولیه اسناد تاریخی (براساس بایگانی های راکد دانشگاه)» تحت نظارت مجریان مؤسس مرکز مطالعات تاریخی (اسناد،مدارک، آرشیو و موزه) در اثر مستقلی آماده شده است.